Natuurpunt Beersel

Natuurpunt draagt zorg voor de natuur

Als we de gewestplannen bekijken moeten we vaststellen dat de samenleving vooral geïnteresseerd is in bouwgrond (woongebied, woonuitbreidingsgebied, reservegebied) in werken (industriegebied, kleinhandelszones en landbouwgebied) of in recreatie (sportterreinen, kampeerpleinen of recreatiezone).

Maar wie bekommert zich om de overschot? Om die gebieden waar we nauwelijks iets mee kunnen doen: heiden, moerassen, natte beemden... zijn die gebieden waardeloos? Absoluut niet. Als wie deze restjes wat beter leert kennen ontdekt al snel dat ze landschappelijk en qua biodiversiteit zeer waardevol zijn en komt tot het besef dat deze laatste groene snippers onze bescherming en waardering verdienen. Juist voor het behoud en de bescherming van deze gebieden zet Natuurpunt zich ten volle in. Met professionele medewerkers op Vlaams niveau en een legertje vrijwilligers in onze lokale afdeling.

Denk er maar eens over na: natuurgebieden verdienen evenveel aandacht als cultuurgebieden. Ze zijn een absolute noodzaak voor een evenwichtige ontwikkeling van de mens. Met uw steun dragen we allen bij tot een betere toekomstige samenleving.

Sinds haar ontstaan, nu ruim 15 jaar geleden is Natuurpunt Beersel erin geslaagd, met de steun van de Gemeente, de Provinie en het Vlaams gewest drie natuurgebieden te verwerven en te vrijwaren voor de komende generaties: De Weikes, het Kesterbeekmoeras en Rilroheidebos. Onze vereniging en haar vijwilligers staan nu in voor het beheer van deze gebieden. Voor elk reservaat werd in overleg met deskundigen een beheerplan opgesteld met als doel deze halfnatuurlijke biotopen voor de toekomst te bewaren en hun soortenrijkdom te vergroten.

  • De Weikes: Uit het Hallerbos komen twee beekjes: de Steenputbeek en de Kapittelbeek. Waar deze twee samenvloeien vormen zij de Molenbeek. Dit gebeurt juist op de grens tussen Halle en Dworp beneden aan het Kesterbeekbos en de Haakstraat. Aan weerszijden van de Molenbeek ligt het nieuwe natuurreservaat. Dat het landschappelijk een mooi stukje natuur is wist Hendrik Conscience al in zijn tijd toen hij langs daar passeerde op zijn wandeltochten van Halle naar Beersel. Het wandelpad door de Weikes heet dan ook terecht het Hendrik Consciencepad.
  • Kesterbeekmoeras: Het Kesterbeekmoeras is gelegen in Alsemberg, een deelgemeente van Beersel, tegen de grens met Dworp in de vallei van de Kesterbeek. Vandaar de naam Kesterbeekmoeras. Als je de pijlen naar The Classic Domain volgt kom je er vanzelf.
  • Rilroheide: Rilro- of Rulroheide was eigenlijk de naam van een Dworps gehucht, een door 'Ruelen' in het loofbos gerooid gebied. Inderdaad, na de Laatste ijstijd ontwikkelde zich in onze streek het loofbos en rond de nederzettingen werd dit bos gerooid. Bosherstel werd verhinderd door begrazing of landbouw. Met een geleidelijke bodemverarming (afvoer van voedingsstoffen) gaf dit aanleiding tot heidegebieden. Omdat die heiden hun bestaan te danken hadden aan de mens en zijn vee, noemen we ze 'halfnatuurlijk'. Dat heide vroeger veel uitgestrekter was dan nu, zien we in veel lokale plaatsnamen (Destelheide, Meigemheide, Eikenheide). Op dit ogenblik herstelt Natuurpunt Beersel in Rilroheide met succes een stukje van dit streekeigen heidebiotoop.
  • Kluts: Recent werd ook een stuk bos aangekocht op de Meigemheide, nabij de Kluts. Een eerste opstap naar een groter natuurgebied.

Contact: Piet onnockx (T 02 380 17 52)

Natuurpunt Beersel